🐦 Fugl

Kopier / Lim

Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼

Betydning

Applefugl
GoogleFugl
TwitterFugl
Unicodefugl
Synonymerdyr og fugl
KategoriDyr og natur | fugl
Stikkorddyr emoji

Bilder

Fugl emoji
emoji unicode betydning
🐦 1F426 fugl